Al 4544 keer getekend

Brief aan Tweede Kamer

Den Haag, 9 februari 2019

Onderwerp: Burgerinitiatief ‘De Leraar Uit De Lumpsum’

Geachte leden van de Tweede Kamer,

De initiatiefnemers brengen graag dit burgerinitiatief onder uw aandacht. Ondertekenaars verzoeken de leden van de Tweede Kamer om dit burgerinitiatief te omarmen en samen, kamerbreed en zonder onderling politiek gestrubbel, werk te maken van het oplossen van het lerarentekort en te luisteren naar de wens van leraren om eindelijk structureel de sectorbrede problemen in het onderwijs aan te pakken. Het is jammer dat het via deze weg moet, maar we kunnen niet langer wachten, daarvoor is het onderwijs aan onze kinderen te belangrijk. Voor de kinderen en voor de toekomst van Nederland.

Motivering:

Leerlingen krijgen in Nederland niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Klassen zitten overvol, worden samengevoegd of naar huis gestuurd, krijgen ‘zelfwerkzaamheidsuren’ of worden toevertrouwd aan onbevoegde leraren. De vierdaagse lesweek komt al in beeld.

Dit is een gevolg van het lerarentekort, ‘nood breekt immers wet’, betogen de schoolbesturen. De ‘ontoereikende overheidsfinanciering’ noopt hen tot ‘creativiteit’ en zorgt ervoor dat ze niets kunnen doen om de werkdruk te verlagen en de beloning te verhogen - nodig om nieuwe, capabele, enthousiaste en bevoegde leraren te trekken.

De ‘lumpsum' is in feite een grote zak geld die scholen krijgen om al hun kosten uit te betalen. Daarbij kunnen scholen met een grote mate aan beleidsvrijheid zelf bepalen in welke salarisschaal hun leraren betaald worden, hoe groot de klassen zijn en hoeveel lessen hun leraren moeten geven. 

Hierdoor loopt de werkdruk van leraren de spuigaten uit en wordt het lerarentekort alleen maar groter. Bovendien zorgt de lumpsum ervoor dat de overheid de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan afschuiven naar schoolbesturen.

Dit burgerinitiatief beoogt dat de salarissen van alle leraren in Nederland weer rechtstreeks door de schoolbesturen bij de overheid worden gedeclareerd. De voor salarissen bestemde gelden worden UIT DE LUMPSUM gehaald, zodat scholen niet meer met grote beleidsvrijheid geld dat eigenlijk voor de salarissen en het primaire proces bestemd is aan andere zaken kunnen uitgeven. 

Bestuurlijke willekeur en verkeerde prioriteiten bij scholen kunnen er bovendien voor zorgen dat veel leraren in te lage salarisschalen zitten en te veel lessen geven aan te grote klassen. 

Dit burgerinitiatief zorgt ervoor dat de overheid al deze zaken zelf bepaalt en het voor de salarissen benodigde geld geoormerkt aan de scholen betaalt. Zo wordt het beroep eindelijk weer aantrekkelijk, de kwaliteit van het onderwijs wordt hoger en leraren krijgen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, een welverdiend en concurrerend salaris, een aantrekkelijke rechtspositie en een redelijke en behapbare werkdruk.

Dat kan dus allemaal het best als het ministerie weer zelf verantwoordelijk voor het onderwijs is en samen met alle bonden de cao voor het onderwijspersoneel overeenkomt. De overheid wordt zo weer verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden en behartigt zo, zoals het hoort, de belangen van het land.

Op deze manier wordt het beroep weer aantrekkelijk, de voor de onderwijskwaliteit bevorderlijke instroom van hoogopgeleiden wordt gestimuleerd en doorstuderen wordt beloond. Het lerarentekort wordt opgelost en leerlingen en hun ouders in ons land krijgen het onderwijs waar ze recht op hebben

De voordelen op een rij

Hoe dan?

Dit burgerinitiatief zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer, zodra we de 40.000 benodigde handtekeningen hebben bereikt. Door dit burgerinitiatief te ondertekenen vragen de ondertekenaars de leden van de Tweede Kamer om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de overheid zelf de regie neemt om de brand in het onderwijs te blussen, zodat we weer zicht krijgen op de juiste besteding van onderwijsgeld en constructies via schoolbesturen tot het verleden zullen behoren. 

We vertrouwen erop dat weldenkende politici niet anders kunnen doen dan onze plannen omarmen. Het is nu tijd om over partijpolitieke onenigheden heen te stappen. Daarvoor is het onderwijs te belangrijk en te zeer een verantwoordelijkheid van alle door de kiezers in het parlement gekozen politici samen.

In de bijlage treft u een lijst met alle ondertekenaars aan.

Hoogachtend,

De initiatiefnemers,

Peter Althuizen


Ronald Cilon

Robert Mäkel

Nick Vogels